De erfgerechtigde inwoners van het grondgebied hebben geen handelsovereenkomst met de corporate-politieke derde partijen, maar wel vereffeningsplicht.

 

Sole Heir CQV LLC Embassy  Legation

De enige Erfgenaam CQV LLC Cestui Que Vie Live Life Competence is  de enige bevoegde erfgerechtigde titelhouder van de Ambassade welke de Legatie is van het individuele Trust territorum Cestui Que Vie Live Life Competence van de per stirpes geautoriseerde feitelijke bevoegde levende eerstgeboren Enige Erfgenaam CQV LLC Ambassadeur tevens drager van de, alle rechten voorbehouden autograaf:

By                       

Voornamen [ Achternaam ]                                                                                                                                                            All Rights Reserved

 

De enige Erfgenaam Ambassadeur heeft de nalatenschap van haar overleden nageboren placenta Erflater waarop de bio organische testamentaire Cestui Que Vie Trust(s) werden gevestigd onder voorrecht van boedelbeschrijving, beneficiair aanvaard.

De per stirpes geautoriseerde General Executor executeur testamentair van de bis repetita placenta Erflater geboorte trust nalatenschap Enige Erfgenaam Ambassadeur, in géén geval gehouden tot: a) het voldoen aan de vexatoire vorderingen van niet-erfgerechtigde derden; b) het afdragen van tienden aan het Rijk van de staatsassumptieve CAP rijksnamen in kapitalen; c) het leveren van de vexatoire voorschotten en het onder dwang meewerken aan beslaglegging op en de onteigening van de boedel met behulp van vexatoire vorderingen op naam  van de Erflater's staatsassumptieve familienaam of de staatsassumptieve naam van het huis van de familienaam aangeduid met een beeldmerk in American Sign Language voorstellende de capitis diminutio maxima hoofdletternaam en/of staatsassumptieve combinaties van de initialen en de achternaam welke naar de gegeven (doopnamen) namen en de beneficiair aanvaarde boedel (familie) naam te herleiden zijn.

De per stirpes geautoriseerde feitelijke bevoegde levende eerstgeboren Enige Erfgenaam CQV LLC Ambassadeur tevens drager van de individuele alle rechten voorbehouden autograaf, heeft door middel van de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding de afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap aan haar vereffeningsplicht voldaan.

Tot de boedel behoren roerende en onroerende zaken, levende haven, kinderen en toekomstige kinderen alsmede al het land, de lucht en het water dat onder Emerald Covenant Sacred Law of One aan de zorg en eerbied van iedere levende eerstgeboren Enige Erfgenaam werd toevertrouwd.

De feitelijk bevoegd levende eerstgeboren Enige Erfgenaam CQV LLC Ambassadeur, heeft de niet-politieke afwikkeling van de individuele geboorte trust nalatenschap en het niet-politieke vermogensbeheer geactiveerd.

De Ambassade is een legatie van het individuele Trust Born Free geboorte territorium CQV LLC van de eerstgeboren Enige Erfgenaam CQV LLC  Ambassadeur tevens drager van de , alle rehten voorbehouden autograaf.

In het Verdrag van Wenen / Weense Conventie inzake diplomatiek verkeer Artikelen 1 - 53, 18 april 1961, is ondermeer vastgelegd dat op de residentie (ambtswoning) van een diplomaat geen beslag kan worden gelegd.

Niets in het verdrag inzake diplomatiek verkeer en het Handvest van de Verenigde Naties, de universele Rechten van de Mens en de Individuele Rechten van de Emerald Covenant Sacred Law of One, mag zodanig worden  uitgelegd dat het de uitoefening van consulaire functies door een diplomatiek CQV LLC zending verhindert.

Het hoofd van de zending wordt geacht de werkzaamheden in de ontvangende staat te hebben aangevangen zodra de a)  SAC CQV LLC Ambassade plaquette, de b) HRK SAC Formal CQV LLC Embassy Diplomatic Letter (c) Sole Heir Law of One Vlag en het (d)  SAC Emerald Covenant Original Law of One Diplomatiek Paspoort en de gewaarmerkte afschriften van de benodigde notariele akten.

 

 

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (ook wel Conventie van Wenen of Weense Conventie genoemd) is een van de internationale verdragen waarin de regels van het diplomatieke verkeer zijn vastgelegd.

Artikel 22

  • De gebouwen van de zending zijn onschendbaar. Vertegenwoordigers van de ontvangende staat mogen deze alleen betreden met toestemming van het hoofd van de zending

  • 2Op de ontvangende staat rust de bijzondere verplichting alle geëigende maatregelen te nemen om de gebouwen van de zending tegen indringers en tegen het toebrengen van schade te beschermen en te verhinderen dat de rust van de zending op enigerlei wijze wordt verstoord of aan haar waardigheid afbreuk wordt gedaan.

  • 3De gebouwen van de zending, het meubilair en andere daar aanwezige voorwerpen, alsmede de vervoermiddelen van de zending, zijn gevrijwaard tegen onderzoek, vordering, beslaglegging of executoriale maatregelen.

 

 

 

CQV LLC CONVENTIE DIPLOMATIEK VERKEER

1. Met de VBA documenten, wordt overeenkomstig de Rechten van de Mens, geen enkel onderscheid naar geboorte en afkomst geduld.

2. Je bent Enige Erfgenaam van jouw individuele Cestui Que Vie geboorte trust nalatenschap.

3. Alle ellende komt voort uit trustroof door rechts-personen en dat zijn dus de derde partijen zonder erfrecht.

4. De Jeugdzorg praktijken zijn ook volledig op trustroof gebaseerd. Men gaat onder valse voorwendselen, als het ware op voorhand voor je kinderen 'zorgen' en daarmee legt de rechtspersoon Jeugdzorg, alvast beslag op de individuele geboorte trust nalatenschap van je kinderen!

5. Met de verzending van de erfrechtelijke documenten, is je woonstede een CQV LLC Ambassade geworden.

6. Een CQV LLC Ambassade mag niet ultra vires worden betreden en er mag géén beslag op de ambassade residentie worden gelegd.

7. De Enige Erfgenaam is aantoonder van de erfrechtelijke documenten en het Diplomatieke Paspoort, en geniet diplomatieke onschendbaarheid in het gehele grond-gebied alwaar de waarden van de Cestui Que Vie Live Life Competence (CQV LLC) van kracht zijn.

8. De CQV LLC waarden zijn:

1. Rechten van de mens

2. Rechtszekerheid

3. Deugdelijkheid van bestuur