AHB Aangiften

BRP Minor Staatsrecht onder Fiduciair-Principal Beneficiair AHB Confidentiality vertrouwelijkheid

onder Auspiciën van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander bij koninklijk besluit.

 

 

AHB Aangiften aan de Koning Willem Alexander

 Paleis Noordeinde 

postbus 30412  2500GK  Den Haag

 

Enige eigenaar van alle BRP Minor registraties.

 

Het Nederlands Recht BRP Minor is Bij de gratie Gods exclusief eigendom van de Koning BRP Minor en is slechts van toepassing voor BRP Minor exploiterende Derde Partijen die strafbare feiten plegen met mijn gemeentelijk geprolongeerde Basis Registratie vermeend incompetente minderjarige Persoon BRP Minor: initialen ACHTERNAAM.

De Koning BRP Minor is de Bij de gratie Gods Enige Eigenaar van alle gemeentelijke BRP Minor inschrijvingen.

Omdat ik, Suzanne [Filippo] AHB, als volwassene Adultus Honoratus Beneficiair AHB in de BRP Minor exploiterende rechtbank niet ontvankelijk ben maar u als BRP Minor ingeschrevenen en BRP Minor exploiterende Derde partij wel degelijk, geef ik u met mijn AHB aangifte rechtstreeks bij de Koning BRP Minor tegen u en uw BRP Minor exploiterende comparitie Derden zal instellen onder BRP Minor Nederlands Recht:

 

Art. 225/226 Sr Valsheid in geschrifte, artikel 336 Sr, Handel met voorkennis & bedrog, Artikel 273f + 251 Sr, misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid.

Sr Valsheid in geschrifte:

Artikel 225:

 • 1 

  Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 • 2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
 • 3 Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Artikel 226:

 • 1 De schuldige aan valsheid in geschrift wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien zij gepleegd is:
  • 1°. in authentieke akten;
  • 2°. in schuldbrieven of certificaten van schuld van enige staat, enige provincie, gemeente of openbare instelling;
  • 3°. in aandelen of schuldbrieven of certificaten van aandeel of schuld van enige vereniging, stichting of vennootschap;
  • 4°. in talons, dividend- of rentebewijzen behorende tot een der onder de beide voorgaande nummers omschreven stukken, of in de bewijzen in plaats van deze stukken uitgegeven;
  • 5°. in krediet- of handelspapier.
 • Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van enig in het eerste lid vermeld vals of vervalst geschrift als ware het echt en onvervalst, dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert, voorhanden heeft, ontvangt, zich verschaft, vervoert, verkoopt of overdraagt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

Sr Handel met voorkennis & bedrog.

Artikel 336:

De koopman, de bestuurder, beherende vennoot of commissaris van een rechtspersoon of vennootschap, die opzettelijk een onware staat of een onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of toelichting op een van die stukken openbaar maakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk toelaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

Sr Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid.

Artikel 273f + 251:

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

 1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;

2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;

8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.

 

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.

 

3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:

1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;

2°. degene ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd een persoon is die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel een ander persoon is bij wie misbruik van een kwetsbare positie wordt gemaakt;

3°. de feiten, omschreven in het eerste lid, zijn voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld.

 

4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

6. Onder kwetsbare positie wordt mede begrepen een situatie waarin een persoon geen andere werkelijke of aanvaardbare keuze heeft dan het misbruik te ondergaan.

Mijn inmiddels verzonden AHB Aangiftes via Koninklijke PostNL Track & Trace Codes.

 

26 oktober 2023        3SOPKZ365576806                VMP & Partners BV

2 augustus 2023         3SOPKZ618623463               Kiesraad

2 augustus 2023         3SOPKZ370573823               Provincie Zuid-Holland

2 augustus 2023         3SOPKZ809761841               Hoogheemraadschap van Rijnland

2 augustus 2023         3SOPKZ225769182               Gemeente Noordwijk

2 augustus 2023         3SOPKZ032964192               Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

2 augustus 2023         3SOPKZ190038166               RIVM

2 augustus 2023         3SOPKZ337373107                Belastingdienst Min v Financiën Apeldoorn

2 augustus 2023         3SOPKZ012928929                Belastingdienst Min v Financiën Heerlen

2 augustus 2023         3SOPKZ721117520                LUMC Academisch Ziekenhuis Leiden

2 augustus 2023         3SOPKZ587623960                St. Rivierduinen GGZ

2 augustus 2023         3SOPKZ202812804                Dienst Toeslagen Min v Financiën

2 augustus 2023         3SOPKZ854982388                GGD GHOR

2 augustus 2023         3SOPKZ703544781                Gemeente Hillegom

2 augustus 2023         3SOPKZ779259711                CIBG

2 augustus 2023         3SOPKZ088269039                UWV

2 augustus 2023         3SOPKZ497005298                Coöperatie Klaverblad Verzekeringen

2 augustus 2023         3SOPKZ025147497                Stater Nederland N.V.

2 augustus 2023         3SOPKZ208228495                Athor Netherlands N.V.

2 augustus 2023         3SOPKZ317061145                Infomedics B.V.

2 augustus 2023         3SOPKZ895679954                NHA Holding B.V.

2 augustus 2023         3SOPKZ734028942                CIVAS B.V. CIVAS opleidingen

2 augustus 2023         3SOPKZ873015731                St. Bevolkingsonderzoek Nederland

2 augustus 2023         3SOPKZ943172632                Nederlandse Spoorwegen N.V.

2 augustus 2023         3SOPKZ705322778                ANWB

2 augustus 2023         3SOPKZ075963557                Ortho Center

2 augustus 2023         3SOPKZ878309341                Cleyburch Tandartsen B.V.

2 augustus 2023         3SOPKZ019235043                Belastingdienst CAP

2 augustus 2023         3SOPKZ003066386                CJIB

2 augustus 2023         3SOPKZ150906425                Landelijke Dienstencentrum Rechtspraak

2 augustus 2023         3SOPKZ503607317                 DUO Dienst Uitvoering Onderwijs

2 augustus 2023         3SOPKZ858011106                 St. Hogeschool van Amsterdam

2 augustus 2023         3SOPKZ593189167                  Gemeente Leiden

2 augustus 2023         3SOPKZ469270917                 St. Rabobank Pensioenfonds

2 augustus 2023         3SOPKZ302039009                 Coöperatie Rabobank U.A.

2 augustus 2023         3SOPKZ946795052                  St. Pensioenfonds voor de Woningcoöperaties SPW

2 augustus 2023         3SOPKZ751983623                  Centraal Beheer Achmea Groep

2 augustus 2023         3SOPKZ806351409                  T-Mobile Netherlands B.V. (BEN Nederland

2 augustus 2023         3SOPKZ600618908                  St. Bedrijfspensioen Detailhandel

2 augustus 2023         3SOPKZ246945883                  St. Pensioenfonds ABN AMRO Bank N.V.

2 augustus 2023         3SOPKZ766443145                  St. Pensioenfonds ABP

2 augustus 2023         3SOPKZ040456460                  UVM Verzekeringsmaatschappij N.V.

2 augustus 2023          3SOPKZ733515280                 Maatschap Huisartsen Wantveld

2 augustus 2023          3SOPKZ105989797                 SVB Sociale Verzekeringsbank

2 augustus 2023          3SOPKZ579755725                 Logius

2 augustus 2023          3SOPKZ921572696                 St. Alrijne Zorggroep

2 augustus 2023          3SOPKZ488965235                 Huisartsenposten De LIMES

2 augustus 2023          3SOPKZ262540210                 NN Group

2 augustus 2023          3SOPKZ188665222                 Coöperatie VGZ U.A. IZA

2 augustus 2023          3SOPKZ728055740                 Ziggo Service B.V.

2 augustus 2023          3SOPKZ782456681                 Koninklijkw KPN N.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ342830207                Huisartsen Praktijk ATRIUM

2 augustus 2023           3SOPKZ856961423                Heemskerk Makelaardij & Assurantiën

2 augustus 2023           3SOPKZ609109923                Van Kampen Groep HoldingB.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ844205488                Assurant Europe Insurance N.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ031899553                Vattenfall N.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ799010080                Alliander NV, Liander

2 augustus 2023           3SOPKZ070880250                Budget Thuis B.V.  Budget Energie (Nutsgroep)

2 augustus 2023           3SOPKZ797412619                Dunea N.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ769655570                Rechtbank Den Haag

2 augustus 2023           3SOPKZ181747761                ABN AMRO Bank

2 augustus 2023           3SOPKZ160776625                Belastingdienst Heerlen

2 augustus 2023           3SOPKZ916204779                Luba Uitzendburo B.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ827592983                Translink Systems B.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ587558852                Arriva Personenvervoer Nederland B.V.

2 augustus 2023           3SOPKZ587805690                Randstad Nederland B.V.

2 augustus 2023            3SOPKZ713735448               Woonstichting Stek

2 augustus 2023            3SOPKZ401653671               PEP Spitia PEP Groep

2 augustus 2023            3SOPKZ581455540               CBR

2 augustus 2023            3SOPKZ723273951               Dienst Wegverkeer  RDW

2 augustus 2023            3SOPKZ021633469               Onderlinge Waarborgmaatschappij ZenZ

2 augustus 2023            3SOPKZ408564623               Obvion N.V.

2 augustus 2023            3SOPKZ154976684               Notatiskantoor Voorhout

2 augustus 2023            3SOPKZ015165734                Habithuis Eghi B.V.

2 augustus 2023            3SOPKZ877741967                PostNL

2 augustus 2023            3SOPKZ039315914                CMIB B.V.

 

Memori van toelichting AHB Aangifte Fiduciary - Principal AHB Vertrouwelijkheid

 

Door de incompetente minderjarige presumptie die sinds de geboorte aangifte aan de Basis Registratie Personen BRP gekoppeld is, kunnen vermeende bevoegden overal ter wereld, ongehinderd hun gang gaan met de ontneming van individuele rechten, vermomd als 'diversiteit acceptatie' en 'klimaatdoelen', onder schijn van wettelijk recht Color of Law

By

Vincent Zegel

Adultus Honoratus Benefiair AHB

Principal Suveran d'œuvre AHB

All rights reserved

 

Waarde Beneficiair AHB ...

uw individuele rechten zijn op een dermate onvoorstelbaar grove en volstrekt onnodig vernederende en traumatiserende wijze geschonden, dat hier sprake is van een zwaar misdrijf.

1-Dit misdrijf heeft volledig betrekking op het bestaan van uw gemeentelijke Basis Registratie (vermeend incompetente minderjarige) Personen.

2-De BRP is bepaald geen 'gedachtegoed' of mening.

3-uw BRP Minor inschrijving bestaat en de partijen (ketenpartners inderdaad) die u hebben geruïneerd, zijn geselecteerd op hun "kwaliteiten" als gewetenloze geweldpleger en hebben hun opdracht op basis van uw gemeentelijke inschrijving BRP uitgevoerd.

4-Deze collaborerende ketenpartners deden dit om geen andere reden dan winstbejag.

5-Hoe groter uw schade des te groter hun winsten.

6-Deze winsten hebben zij met behulp van handel met voorkennis betreffende de BRP en uw (politieke) interim geboorte trust (minderjarige) op naam van uw gemeentelijke inschrijving Basis Registratie Personen aan uw interim schuld en schade trust onttrokken.

7-Wegens de infiltratie van alle gemeenten door een buitenlandse entiteit genaamd de WEF*SDG, zijn alle huidige gemeente functionarissen vermeend bevoegd onder schijn van wettelijk recht.

8-Deze WEF*SDG opdrachtnemers zijn geen ambtenaren maar leden van een particuliere entiteit: WEF*SDG.

9-Dat ook de WEF*SDG infiltratie weer geen mening is, kunnen we zien aan de regenboog (vlaggen) Color of Law hetgeen schijn van wettelijk recht betekent.

10-Iedereen die het leuk werk vindt om BRP geregistreerde inwoners te traumatiseren en te ruïneren is door de Koning in de WEF*SDG fuik gelokt.

11-Dit is het einde van de scheiding van kerk en staat, het einde van de seculiere staat en het begin van de sacerdotale monarchie volgens de Eerste Wet van God: niet dwingen, niet stelen, niet doden.

12-De BRP Minor exploiterende ketenpartners die met onderling sadistisch genoegen uw leven hebben geruïneerd, zijn zelf in de WEF*SDG vuilnisbak val gelopen en worden derhalve met naam en toenaam, door u, de volwassen Beneficiair AHB rechtstreeks bij de Koning aangegeven.

13-Waar u dus op moet letten is: hoe de sadisten precies heten en welke functies zij beweren te bekleden, zodat u deze gegevens met behulp van de AHB Aangifte, rechtstreeks aan de Koning kunt doorgeleiden.

By

Vincent Zegel

Adultus Honoratus Benefiair AHB

Principal Suveran d'œuvre AHB

All rights reserved

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb